Tue 17th June 2014 - 08:54

Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w nauczaniu nauk ścisłych: zagadnienia i perspektywy

Artykuł ten stanowi próbę zbadania potencjalnego wkładu rzeczywistości rozszerzonej w zreformowanie błędnego postrzegania nauk fizycznych przez uczniów i studentów. W oparciu o zasadniczą właściwość udostępniania wszechobecnej interakcji z informacją cyfrową narzucaną na przedmioty fizyczne, omawiamy zalety zastosowania technologii rzeczywistości rozszerzonej w rozwoju nauczania w celu ułatwienia wizualizacji, a tym samym zrozumienia koncepcji zasad i procesów będących przedmiotem nauk fizycznych. 

Studium w skrócie prezentuje obecny stan badań nad wdrażaniem rzeczywistości rozszerzonej w nauce i koncentruje się na podkreśleniu tych właściwości rzeczywistości rozszerzonej, które powodują, że jest ona szczególnie przydatna w organizowaniu doświadczeń, które pozwolą osobom uczącym się zobrazować procesy fizyczne, zweryfikować wcześniejsze wyobrażenia i uzyskać wiedzę naukową. W artykule podkreśla się ponadto afordancje i ograniczenia rzeczywistości rozszerzonej pod tym względem. Zgodnie z tymi założeniami uczący się będą zachęcani do konceptualizacji i wchodzenia w interakcje z trójwymiarowymi procesami fizycznymi, które w innych sytuacjach są dla nich trudne do zrozumienia. W ramach tego podejścia proponuje się powiązanie świata „naukowego“ z „rzeczywistym“, tak aby sposób postrzegania uczących się był jak najbliższy wiedzy naukowej.

Pomoc językowa