Wed 19th July 2017 - 10:35

Korzyści z uznawania wyników otwartego nauczania

Uzyskanie uznania otwartych kursów może służyć jako motywujące narzędzie dla uczących się osób. Może dać im pewność, że wyniki nauczania uzyskane w czasie kursu są widoczne nie tylko dla nich, lecz mogą być wykorzystane do znalezienia pracy lub podjęcia dalszego kształcenia. Obecnie wśród pracowników oświaty toczy się debata na temat uznawania otwartych kursów.

Wielu argumentuje, że uznawanie nie jest konieczne, ponieważ pracodawcy i placówki oświatowe mogą mieć bezpośredni dostęp do treści kursów, a tym samym uzyskać informację z pierwszej ręki na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych przez uczące się osoby w ramach kursu. Inni argumentują jednak, że uznawanie to sposób na potwierdzenie uzyskanych wyników nauczania, co stanowi ważną kwestię dla organizacji międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska, OECD i UNESCO, jako że odzwierciedla szersze wyzwania związane z uznawaniem stacjonarnego uczenia się pozaformalnego w ujęciu ogólnym.

W niniejszej publikacji przedstawimy różne typy uznawania, ich korzyści i związane z nimi wyzwania.

Trzy sposoby uznawania otwartych kursów 

Certyfikacja:
Certyfikaty ukończenia otwartych kursów mają potwierdzać ukończenie kursu. Na przykład platforma iversity oferuje potwierdzenie uczestnictwa po ukończeniu kursu.

Punkty:
Coraz powszechniejszą praktyką jest przyznawanie punktów za otwarte kursy. Jednym ważnym warunkiem przydzielania punktów jest przydzielanie ich nie przez platformę, lecz przez partnerskie uniwersytety. Na przykład niektóre brytyjskie uniwersytety przyznają punkty za FutureLearn.

Identyfikatory:
Zaletą identyfikatorów jest to, że zawierają metadane wbudowane w obraz, co stanowi dodatkowy dowód nabycia przez ucznia umiejętności językowych oraz innych umiejętności i kompetencji. Identyfikatory można tworzyć i przyznawać za pośrednictwem otwartych platform takich jak OpenBadges.

Korzyści z uznawania

Niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają osoby bez tradycyjnych dyplomów, dlatego uznawanie otwartych kursów oferuje pracodawcom możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat uzyskanych kompetencji, umiejętności i wiedzy. Na przykład coraz częściej uznaje się certyfikaty Nanodegree (które można uzyskać po upływie 6-12 miesięcy przeznaczonych na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie programowania) wydawane przez amerykańską platformę Udacity i AT&T, jako że zapewniają dostęp do stanowisk związanych z programowaniem na poziomie podstawowym i analityką w przedsiębiorstwach informatycznych i telekomunikacyjnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. 

Uznawanie może dawać uczniom zaufanie do zdobytej wiedzy i tego, co mogą zaprezentować w wyniku uczestnictwa w otwartym kursie. Pomaga również wyznaczyć normy w odniesieniu do niektórych kursów. Normy te nie muszą jednak odpowiadać podobnym wynikom wśród dostawców.

Akredytacja stanowi wyzwanie dla masowych otwartych kursów online (MOOC)

Brak wspólnie uzgodnionych norm to wielkie wyzwanie dla MOOC, zwłaszcza jeżeli chodzi o powiązania z uniwersytetami. Dotychczas uniwersytety nieufnie podchodziły do uznawania wyników nauczania w ramach otwartych kursów. Mogło to wynikać z braku akredytacji i procesów gwarancji jakości związanych z kursami online oraz zamiarem zachowania kontroli nad procesem wydawania dyplomów. Tradycyjne uniwersytety zazwyczaj podkreślają potrzebę bezpośredniej obecności lub tradycyjnych egzaminów w celu uznania wyników nauczania.

Jednak uniwersytety mogą wiele zyskać na partnerstwie z platformami w celu uznawania kursów online. Kursy online mogą nie tylko pomóc w przyciągnięciu większej liczby studentów, lecz również w poszerzeniu bazy studentów, którzy mogą być zainteresowani kursami stacjonarnymi po ukończeniu krótkiego kursu online. To argument, który może przekonać wiele wiodących uniwersytetów do udziału w kursach online.

Dodatkowo mniejsze uniwersytety mogą wykorzystać uznany element kursu online do uzupełnienia swojej oferty.

Uznawanie kursów online ma wiele korzyści dla uczniów, uniwersytetów i pracodawców. Jego znaczenie podkreśliło wiele organizacji międzynarodowych. Uniwersytety powinny postrzegać kursy online raczej jako narzędzie niż konkurencję i śmielej zawierać partnerstwa z platformami internetowymi w celu uznawania MOOC.

Podsumowując, różne zainteresowane strony wskazują z różnych perspektyw na potrzebę wspólnej inicjatywy w celu określenia akceptowanych norm. Również Unia Europejska może mieć swój wkład w przygotowanie koncepcji ram uznawania kursów online dla instytucji.

Pomoc językowa